Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Ogłoszono przez Jerzy Doroźko

Statut W-MODN w Elblągu

Uchwała Nr XL/856/18 Sejmiku Województwa Warmińśko-Mazurskiego z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu. [szczegóły w dokumencie w 'Załącznikach'].

Poniżej tekst jednolity sprzed zmian.

 

STATUT WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ELBLĄGU

TEKST UJEDNOLICONY. ELBLĄG, 2013


Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) w związku z § 11 pkt 2 Statutu Województwa Warmińsko – Mazurskiego stanowiącego załącznik do Uchwały Nr X/114/99 Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 14 października 1999 roku w sprawie przyjęcia Statutu Województwa Warmińsko – Mazurskiego (Dz.Urz. Woj. Warmińsko – Mazurskiego Nr 78, poz. 1375 z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 października 2012 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. z 2012 roku, poz. 1196) i § 13 Statutu Warmińsko – Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XIII/171/03 z dnia 7 października 2003 roku w sprawie nadania Statutu Warmińsko – Mazurskiemu Ośrodkowi Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu zmienionej Uchwałą Nr XXXVII/719/10 Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 16 lutego 2010 roku oraz Uchwałą Nr XXIV/478/13 Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie zmian w Statucie Warmińsko – Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia nauczycieli w Elblągu;
 

Rozdział l Postanowienia ogólne

§1


Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu zwany dalej Ośrodkiem jest publiczną placówką doskonalenia nauczycieli, używa pieczęci z tą nazwą i działa na terenie:

  • powiatów: bartoszyckiego, braniewskiego, działdowskiego, elbląskiego, iławskiego, lidzbarskiego, nowomiejskiego, ostródzkiego i Miasta Elbląg będącego na prawach powiatu,
  • całego województwa warmińsko-mazurskiego w zakresie organizacji form doskonalenia i dokształcania oraz zadań i obszarów, w których Ośrodek się specjalizuje.

 

§2


Siedzibą Ośrodka jest miasto Elbląg.

 

§3

 

  1. Organem prowadzącym Ośrodek jest Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
  2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Ośrodkiem jest Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty.


§4


Ośrodek prowadzi swoją działalność na podstawie:

  1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą
  2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. Nr 200, poz. 1537 z późn. zm.) zwanego dalej rozporządzeniem,
  3. Niniejszego Statutu.

 

Rozdział II Cele i zadania

§5

 

 

1. Statutowym celem działania Ośrodka jest wspieranie szkół i placówek oświatowych w wykonywaniu przez nie zadań nakładanych przez państwo, jak również wspomaganie w zaspokajaniu potrzeb szkół i placówek w rozwiązywaniu ich problemów.

2. Do obowiązkowych zadań Ośrodka należy:

Organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie:

a) wynikającym z kierunków polityki oświatowej oraz wprowadzanych zmian w systemie oświaty;

b) wymagań stawianych wobec szkół i placówek, których wypełnianie jest badane przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny w procesie ewaluacji zewnętrznej, zgodnie z przepisami w sprawie nadzoru pedagogicznego;

c) realizacji podstaw programowych, w tym opracowywania programów nauczania;

d) diagnozowania potrzeb uczniów i indywidualizacji procesu nauczania i wychowania;

e) przygotowywania do analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego, wyników sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz korzystania z nich w celu doskonalenia pracy nauczycieli;

f) potrzeb zdiagnozowanych na podstawie analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego oraz wyników sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty.

3. Do obowiązkowych zadań Ośrodka należy także organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego dyrektorów szkół i placówek w zakresie zarządzania oświatą.

4. O obowiązkowych zadań Ośrodka, należy ponadto:

1) organizowanie i prowadzenie, stosownie do potrzeb, doradztwa metodycznego dla nauczycieli:

a) przedmiotów zawodowych nauczanych w zawodach unikatowych,

b) zatrudnionych w szkołach z językiem nauczania mniejszości narodowych i etnicznych oraz językiem regionalnym;

2) prowadzenie wojewódzkiego systemu informacji pedagogicznej, w tym gromadzenie i udostępnianie informacji dotyczących dostępnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

5. W zakresie, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 lit. b, Ośrodek współpracuje z organizacjami mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym.

6. Ośrodek może realizować również inne zadania z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli zlecone przez organ prowadzący.

7. Ośrodek może za zgodą Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty prowadzić dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu kursy kwalifikacyjne z zakresu przygotowania pedagogicznego lub z zakresu pedagogiki specjalnej, o których mowa w przepisach wymienionych w § 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia.

8. Ośrodek może, za zgodą Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty, wyrażoną do stycznia 2016 r. prowadzić kursy kwalifikacyjne, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia, a także w przepisach w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli oraz w przepisach w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek.

9. Ośrodek może organizować doskonalenie zawodowe nauczycieli – konsultantów i nauczycieli – doradców metodycznych.

 

§6


1. Ośrodek realizuje zadania obowiązkowe w szczególności przez:

1) organizowanie i prowadzenie wspomagania szkół i placówek, polegającego na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości pracy szkoły lub placówki w zakresie określonym w § 5 ust. 1 i 2 lub innym wskazanym przez szkołę lub placówkę, wynikającym z potrzeb szkoły lub placówki, obejmującego:

a) pomoc w diagnozowaniu potrzeb szkoły lub placówki,
b) ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb szkoły lub placówki,
c) zaplanowanie form wspomagania i ich realizację,
d) wspólną ocenę efektów i opracowanie wniosków z realizacji zaplanowanych form wspomagania;

2) organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli oraz dyrektorów szkół i placówek, którzy w zorganizowany sposób współpracują ze sobą w celu doskonalenia swojej pracy, w szczególności poprzez wymianę doświadczeń;,
3) prowadzenie form doskonalenia, w tym seminariów, konferencji, wykładów, warsztatów i szkoleń;
4) udzielanie konsultacji;
5) upowszechnianie przykładów dobrej praktyki.
2. Zadania, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 Ośrodek realizuje od dnia 1 stycznia 2016 roku. Do dnia 31 grudnia 2015 roku zadania te mogą być realizowane fakultatywnie.

 

Rozdział III Organizacja Ośrodka

§7

 

1. Ośrodkiem kieruje dyrektor.
2. Stanowisko dyrektora Ośrodka powierza i z tej funkcji odwołuje Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
3. Nauczyciela zatrudnionego w Ośrodku, wchodzącego w skład komisji konkursowej, o której mowa w § 8 ust. 5 pkt 4 rozporządzenia wymienionego w §4 pkt 2 niniejszego statutu wyłania się zwykłą większością głosów przez ogół nauczycieli zatrudnionych w Ośrodku, w drodze tajnego głosowania z zachowaniem co najmniej 50% ich obecności.
4. Do zadań dyrektora należy w szczególności:

1. kierowanie bieżącą działalnością Ośrodka oraz reprezentowanie go na zewnątrz,
2. dbanie o utrzymanie wysokiego poziomu jakości pracy Ośrodka,
3. podejmowanie decyzji w zakresie spraw kadrowych pracowników Ośrodka, w tym przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych,
4. dysponowanie środkami finansowymi określonymi w planie finansowym Ośrodka,
5. współdziałanie z organem prowadzącym Ośrodek oraz Warmińsko-Mazurskim Kuratorem Oświaty, w zakresie realizacji zadań wymagających takiego współdziałania, a ponadto realizowanie ich zaleceń i wniosków na zasadach określonych w ustawie i rozporządzeniu, o których mowa w § 4 niniejszego statutu,
6. współdziałanie z zakładowymi organizacjami związkowymi,
7. sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad pracownikami pedagogicznymi Ośrodka oraz nad pracą doradców metodycznych, a także opiniowanie kandydata na doradcę metodycznego oraz w razie cofania powierzenia zadań doradcy, w przypadku, gdy powiat lub gmina nie utworzyły placówki doskonalenia,
8. administrowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych,
9. sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno-gospodarczą Ośrodka,
10. określanie zakresu obowiązków i odpowiedzialności materialnej pracowników,
11. zapewnianie pomocy konsultantom i specjalistom w realizacji ich zadań oraz doskonaleniu zawodowym,
12. przygotowanie planu pracy Ośrodka na dany rok szkolny i przedstawienie go organowi prowadzącemu w terminie do dnia 31 lipca poprzedniego roku szkolnego celem zatwierdzenia. Plan pracy Ośrodka powinien zawierać m.in. część dotyczącą wielkości zatrudnienia pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, z wyszczególnieniem zajmowanych stanowisk,
13. przedkładanie organowi prowadzącemu sprawozdania z wykonania planu pracy za dany rok szkolny w terminie do dnia 30 września następnego roku szkolnego,
14. w roku szkolnym 2012/2013 plan pracy placówki obejmuje okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 sierpnia 2013 r.,
15. sprawozdanie z realizacji planu pracy za rok 2012 dyrektor placówki przedstawia organowi prowadzącemu i organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny w terminie do dnia 31 marca 2013 r.
16. nadzorowanie pracy Elbląskiego Centrum Edukacji Ekologicznej, funkcjonującego przy Ośrodku,
17. wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów prawnych, w tym zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w Ośrodku oraz zabezpieczenie nadzorowanego mienia i prawidłowe prowadzenie klasyfikowania, przechowywania i archiwizowania dokumentacji.

 


§8

1. W Ośrodku tworzy się ponadto następujące stanowiska kierownicze:

1. wicedyrektora,
2. głównego księgowego,
3. kierownika Elbląskiego Centrum Edukacji Ekologicznej,
4. kierownika Pracowni Diagnostyki Edukacyjnej.

2. Elbląskie Centrum Edukacji Ekologicznej realizuje zadania wg regulaminu zatwierdzonego przez dyrektora Ośrodka.
3. Stanowisko wicedyrektora oraz kierownika pracowni merytorycznej powierza i ze stanowiska tego odwołuje dyrektor Ośrodka na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 


§9

1. W Ośrodku zatrudnia się:

1. nauczycieli konsultantów,
2. specjalistów nie będących nauczycielami,
3. pracowników inżynieryjno-technicznych, ekonomicznych, administracji i obsługi.
2. W Ośrodku mogą być zatrudniani doradcy metodyczni dla nauczycieli przedmiotów zawodowych rzadkich specjalności lub zatrudnionych w szkołach z językiem nauczania mniejszości narodowych i etnicznych oraz językiem regionalnym.
3. Na stanowiskach nauczycieli konsultantów, specjalistów, doradców metodycznych mogą być zatrudniane osoby spełniające wymagania określone w rozporządzeniu, o którym mowa w § 4 pkt 2 niniejszego statutu oraz w odrębnych przepisach.
4. Na stanowiskach wymienionych w ust. 1 pkt. 3 mogą być zatrudnione osoby spełniające wymagania określone w odrębnych przepisach.

 

Rozdział IV Zakres zadań pozostałych osób pełniących funkcje kierownicze oraz pracowników Ośrodka.

 

§10

1. Do zadań wicedyrektora Ośrodka należy:

1) realizacja zadań i obowiązków nauczyciela konsultanta,
2) przygotowanie propozycji zadań do rocznego planu pracy Ośrodka i sprawozdań z realizacji ustalonych zadań,
3) kierowanie bieżącą działalnością Ośrodka w razie nieobecności dyrektora,
4) organizowanie i nadzorowanie prac związanych z:
a) określeniem potrzeb w zakresie doskonalenia nauczycieli,
b) upowszechnianiem wiedzy i umiejętności związanych z reformą systemu edukacji, wdrażaniem nowych metod, technik i środków kształcenia i wychowania.
5) powoływanie zespołów zadaniowych i nadzór nad pracą tych zespołów.

2. Do zadań głównego księgowego Ośrodka i pracowników ekonomicznych należy:

1) prowadzenie dokumentacji finansowo-księgowej,
2) księgowanie dokumentów w kartotekach systematycznych i analitycznych,
3) obliczanie i wypłacanie wynagrodzeń, zasiłków, rewaloryzacji oraz nagród,
4) sporządzanie list płac i innych dokumentów finansowych,
5) obliczanie i odprowadzanie zaliczek na podatek,
6) sporządzanie zaświadczeń o wysokości zarobków dla celów emerytalno-rentowych, podatkowych i innych,
7) prowadzenie kasy i obrotu gotówką,
8) sporządzanie sprawozdań finansowych,
9) prowadzenie rozliczeń majątku Ośrodka,
10) prowadzenie spraw archiwalnych w zakresie zadań finansowo-księgowych,
11) rozliczanie kierowcy,
12) szczegółowe zadania określa się w zakresie czynności pracowników.

3. Do zadań kierownika Elbląskiego Centrum Edukacji Ekologicznej należy:

1) opracowanie planu pracy uwzględniającego wiodące zadania edukacyjne oraz priorytety Warmińsko- Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu,
2) organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli realizujących ekologiczną ścieżkę edukacyjną,
3) współpraca z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, Wydziałem Ochrony Środowiska Urzędu Miasta, instytucjami i fundacjami, wizytatorami Kuratorium Oświaty w Olsztynie i nauczycielami akademickimi oraz innymi placówkami doskonalenia nauczycieli w kraju,
4) opracowywanie analiz i sprawozdań z realizacji zadań,
5) udzielanie szkołom, przedszkolom i innym placówkom oświatowo – wychowawczym dotacji na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej, finansowanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie,
6) wydatkowanie i rozdział funduszy w ramach zawartych umów,
7) rozliczanie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie zawartych umów.

4. Do zadań kierownika pracowni diagnostyki edukacyjnej należy wspieranie szkół i placówek oświatowych w zakresie diagnozowania i ewaluacji różnorodnych obszarów ich funkcjonowania oraz uwarunkowań i efektów tego funkcjonowania. Zadania pracowni obejmują w szczególności:

1) analizę wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego, wyników sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz korzystania z nich w celu doskonalenia pracy nauczycieli;
2) wspomaganie nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek w spełnianiu przez szkołę i placówkę wymagań w zakresie diagnozowania wybranych obszarów szkoły lub placówki w szczególności poprzez:

a) udzielanie konsultacji dyrektorom i nauczycielom,
b) oferowanie pomocy w przeprowadzaniu diagnoz i analiz;

3) prowadzenie form doskonalenia, w tym seminariów, konferencji, wykładów, warsztatów i szkoleń z zakresu diagnostyki edukacyjnej oraz upowszechnianie przykładów dobrej praktyki w tym zakresie;
4) gromadzenie i upowszechnianie informacji pedagogicznej z zakresu diagnostyki edukacyjnej;
5) programowanie i prowadzenie wewnątrzszkolnego doskonalenia konsultantów Ośrodka w zakresie diagnostyki edukacyjnej.


5. Do zadań pracownika sekretariatu i spraw kadrowych należy:

1) prowadzenie kancelarii dyrektora Ośrodka,
2) prowadzenie akt osobowych pracowników, kartoteki zatrudnionych, ewidencji legitymacji służbowych i ubezpieczeniowych,
3) załatwianie spraw osobowych pracowników,
4) sporządzanie sprawozdań statystycznych,
5) szczegółowe zadania określa się w zakresie czynności pracownika.

6. Do zadań nauczycieli konsultantów należy realizacja obowiązków wymienionych w § 5 i § 6 niniejszego statutu. Konsultanci realizują zdania między innymi poprzez:

1) prace koncepcyjne dotyczące zakresu i sposobu organizowania form doskonalenia,
2) udzielanie konsultacji,
3) organizowanie form doskonalenia, w tym seminariów, konferencji, wykładów, warsztatów i szkoleń uwzględniających specyfikę nauczanych przedmiotów lub prowadzonych zajęć oraz dotyczących ogólnej wiedzy i umiejętności zawodowych nauczyciela:
4) organizowanie wymiany doświadczeń między nauczycielami oraz szkołami,
5) ewaluowanie własnej działalności,
6) współpracę z instytucjami i środowiskami zainteresowanymi problematyką oświatową,
7) wspieranie i promocję innowacyjnej działalności nauczycieli,
8) szczegółowe zadania określa się w zakresach czynności pracowników.

 

Rozdział V Prawa i obowiązki pracowników Ośrodka

§11

1. Pracownicy Ośrodka zobowiązani są do:

1. rzetelnej i terminowej realizacji powierzonych zadań,
2. przestrzegania przepisów prawnych i norm etycznych,
3. dbania o mienie Ośrodka,
4. przestrzegania zasad bhp i p. poż.,
5. zachowania tajemnicy służbowej i państwowej,
6. rozwoju zawodowego.

2. Pracownicy Ośrodka mają prawo do przedstawiania wniosków dotyczących usprawniania pracy Ośrodka.
3. Do podpisywania dokumentów finansowych i dokumentów, z których wynikają zobowiązania majątkowe mają prawo: dyrektor Ośrodka, wicedyrektor i główny księgowy.

 

Rozdział VI Zasady finansowania Ośrodka

§12

1. Ośrodek jest samorządową jednostką budżetową nie posiadającą osobowości prawnej i prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
2. Działalność Ośrodka jest finansowana z budżetu samorządu województwa w oparciu o zatwierdzony plan finansowy.
3. Działalność dodatkowa może być finansowana z dochodów uzyskiwanych na podstawie uchwały organu stanowiącego Samorządu Województwa.
4. Zadania zlecone przez organ prowadzący, organ sprawujący nadzór pedagogiczny oraz inne instytucje są finansowane ze środków przekazywanych prze te organy i instytucje.

 

Rozdział VII Tryb wprowadzania zmian w statucie

§13


Zmiany w statucie dokonywane są przez organ prowadzący w trybie właściwym do jego uchwalenia.


§14


Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 

 

Załączniki: